Τι είναι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία :

gia_kalo_2

Η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι μια μορφή επιχειρηματικότητας που αποτελεί  ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης της κοινωνίας και της οικονομίας και το οποίο έχει τη δυνατότητα να ικανοποιεί κοινωνικές ανάγκες με καινοτόμο τρόπο δίνοντας έμφαση στον κοινωνικό αντίκτυπο και την αειφόρο ανάπτυξη , με βασικές αρχές :

• Το σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον

• Την ισοτιμία και

• Τη δημοκρατική συμμετοχή

Και φυσικά η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία είναι ένα διαφορετικό μοντέλο  ανάπτυξης της οικονομίας γιατί:

• βασίζεται στην εναλλακτική μορφή οργάνωσης των σχέσεων παραγωγής, διανομής, κατανάλωσης και επανεπένδυσης και

• δίνει έμφαση στη συλλογική και κοινωνική ωφέλεια.

Η Κοιν. Σ.Επ. , η νέα μορφή επιχειρηματικότητας :

Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.) είναι Αστικοί Συνεταιρισμοί με κοινωνικό σκοπό, αλλά που μπορεί εκ του Νόμου ( 4430/2016 –  ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016) ,   να διαθέτουν και την εμπορική ιδιότητα. Πρόκειται δηλαδή για μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας, κοινωνικά προσανατολισμένης, η οποία φιλοδοξεί να δώσει καινοτόμες και δυναμικές λύσεις στα προβλήματα της οικονομικής κρίσης μέσα από διαδικασίες διασφάλισης μιας ισόρροπης σχέσης μεταξύ επιχειρηματικής στρατηγικής και κοινωνικών στόχων. Συνεπώς μπορεί να δώσει λύσεις για την προώθηση της απασχόλησης και την αντιμετώπιση της φτώχειας και της ανεργίας.

Αδιαμφισβήτητα, οι Κοιν.Σ.Επ. είναι μια πρωτοβουλία από ανέργους για ανέργους, που στόχο έχει να «παράξει» κοινωνικό έργο και παραπλεύρως να δημιουργήσει ένα εισόδημα για τα μέλη της. Κατά πολλούς είναι η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ του ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ.